Arbetsprover

Arbetsprover

Som en del i arbetet som kommunikatör för det Vinnova-finansierade innovations- och
samarbetsprojektet Rest till Bäst har Ulrika Jönsson Belyazid designat och producerat text- och bildmaterial till projektets hemsida
www.biokol.org, som handlar om hur organiska restprodukter kan omvandlas till
nyttoprodukten biokol samt hur biokol kan användas som jordförbättring i olika
urbana och agrara applikationer och för att skapa kolsänkor.


FILMER: Reglerteknik


Tillsammans med filmaren Jacqueline Hellman på Ecotopic har BCC producerat sex filmer om reglerteknik till Institutionen för reglerteknik på LTH, Lunds universitet.


Filmerna ger dels en överblick över ämnesområdet reglerteknik, dels en djupare inblick i de fem forskningsområden som bedrivs vid institutionen.


Alla filmer finns på Reglertekniks hemsida.

FOLDER: Pay back time – The Baltic Sea


På uppdrag av EU-projektet NutriTrade producerade Ulrika Jönsson Belyazid och
Katarina Månsson, Briza Natur,  en folder om de nya och innovativa finansieringsmetoder som projektet utvecklade och testade i syfte att minska näringsbelastningen på Östersjön
(inom ramen för delprojektet Nutribute). Ulrika och Katarina stod för idéer kring
upplägg, produktion av text, bilder och illustrationer samt layout och produktion av
en tryckfärdig pdf. Foldern är på engelska.


FILMER: Kolinlagring i jordbruket

På uppdrag av organisationen Klimatkommunerna producerade Jacqueline Hellman och Ulrika Jönsson Belyazid under 2021 fyra filmer om alternativa jordbruksmetoder och deras potential att öka kolinlagringen i jordbruksmark – till gagn för såväl klimatet som jordbrukaren. Filmerna producerades inom ramen för det Formasfinansierade projektet Sänk kolet, som handlar om hur kommuner kan arbeta med
att skapa, förstärka och bibehålla naturliga kolsänkor. Filmerna kan ses på Klimatkommunernas hemsida. Ulrika har även arbetat med att ta fram text- och bildmaterial till Sänk kolet.


Inom ramen för Leader-projektet VINN MittSkåne - ett projekt som syftar till landsbygdsutveckling med naturen som bas - producerade Ulrika Jönsson Belyazid och Katarina Månsson en hemsida och flera vandrings- och cykelguider för området Stehag, Stockamöllan och Billinge.


Ulrika och Katarina stod för allt från idé till slutredovisning av projektet, vilket bland annat inkluderade projektdrift, produktion av texter, bilder och illustrationer, design och produktion av hemsida och design och produktion av tryckfärdiga vandrings- och cykelguider.

BROSCHYR: In control of complexity


På uppdrag av Institutionen för reglerteknik, LTH, producerade Ulrika Jönsson Belyazid och Katarina Månsson 2018 en broschyr som fungerade som en del i slutrapporteringen för Lund Center for Control of Complex Engineering Systems (LCCC), som var ett Linnaeus Research Environment som pågick mellan 2008 och 2018.


Ulrika och Katarina stod för idéer kring upplägg, insamling av material, produktion av texter, bilder och illustrationer samt layout och kontakter med tryckeriet. Broschyren är av populärvetenskaplig karaktär och på engelska.


1.


De jobbar klimatsmart


Vårdfokus nr 3/2016

2.


Många olika grödor säkrar allas mat imorgon


Södra Afrika nr 2/2010

3.


Renare sjö med biomanipulering


Cirkulation nr 5/2012

Ett urval artiklar:

Ett urval syntesrapporter:

1.


Carbon in boreal forest ecosystemsRapport till forskningsprojekt

1.


Kungsmarken

2.


Argument för mer ekosystemtjänster


Naturvårdsverket rapport 6736/2017

Några skyltar:

3.


Miljömål i fjällandskapet - en syntes


Naturvårdsverket rapport 6336/2010

2.


Rögle deponi